Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger?

Les også min siste artikkel Meslinger, dødelighet og sannsynelighet for bekjempelse

Det finnes liten tvil om at meslinger er farlig for under- og feilernærte barn i utviklingsland. Det kan heller ikke såes tvil om at sykdommen tok liv i den vestlige verden i utstrakt grad for 100 år siden samt lengre tilbake. Man finner deretter en jevn gradert nedgang i dødelighet i vesten etter toppår rundt 1920. Denne artikkelen tar blant annet for seg historiske og ernæringsrelaterte fakta omkring meslinger.

Meslinger og dødelighet:

Meslingvaksinen så dagens lys på midten av 60 tallet, flere vestlige land innførte vaksinering mot meslinger rundt 1970, deriblant Norge. Som vi ser av grafen under, var dødelighet forårsaket av meslinger nede på et minimum allerede 10-20 år før vaksinen ble tatt i bruk. Videre ser man at grafen hopper rundt 1 verdenskrig, dette er naturlig, folkehelsen var preget av et ustabilt samfunn med krig, hungersnød, spanskesyken og økonomiske nedgangstider. Fra 1920 ser man en stabil og jevn nedgang i dødelighet, hvor grafen når et bunnivå i etterkant av 2 verdenskrig. Ut i fra statistisk materiale vet vi at meslinger på ingen måte var å regne for en sykdom med nevneverdig høy dødelighet i nyere samtid.

measlessykdommer

uk-scurvy-measles-1901-1967

http://www.preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml#Meas_ScarlFev_etc

Man finner at nedgangen i skjørbuk (alvorlig C-vitaminmangel) sammenfaller med meslinger. Grafen medvirker til å illustrere at noe skjer på ernæringsfronten i dette tidsrommet. Intensjonen er ikke å vise til C-vitaminmangel spesifikt, derimot kan man på et generelt plan observere at nedgangen av ernæringsrelaterte sykdommer sammenfaller med nedgangen i dødelighet av meslinger. Jeg kommer forøvrig tilbake til dette aspektet i relasjon til A-vitaminmangel sett i sammenheng med kompliserende og fatalt utfall av meslinger. Generelt ser man at nedgangen i barnedødeligheten samsvarer med feil- og underernæring samt tilsvarende nedgang i sykdommer det aldri har vært vaksinert for. Dette forteller oss noe om hvordan økt levestandard influerte på dødeligheten av meslinger og andre sykdommer.

Før vaksineinnføring rundt 1970 så man altså at dødelighet for meslinger hadde falt dramatisk. Eksempelvis hadde man i Christiania i 1902-3 en epidemi med 3000 rapporterte tilfeller hvorav 163 døde. (FHI) Rundt regnet blir dette en dødelighet på 50 pr 1000, altså 5% for denne epidemien. Samme kilde (FHI) forteller at vi i de siste årene i forkant av vaksineinnføring hadde en dødelighet på 5-10 pr år basert 20.000-30.000 meldte tilfeller. FHI oppgir videre at immunstatusundersøkelser i 1969 viste at 97% av befolkningen hadde hatt meslinger. I følge statistisk sentralbyrå var den norske befolkningen på 3,6 og 3,9 millioner mellom 1960-70. I tilsvarende tidsrom hadde vi ca 30 meslingedødsfall fordelt på 10 år, dette blir et snitt på 3 dødsfall pr år de siste 10 årene før vaksineinnføringen.
msis meslinger

Den totale dødeligheten av meslinger i befolkningen ble redusert med omkring 95% mellom 1941 og 1970 i Norge. Ser man på dødelighet spesifikt utregnet på antall smittede er denne på 91%. De siste 10 årene før vaksinen blir tatt i bruk synker letalitet med 71% fra det foregående tiåret, tilsvarende nedgang finner man også fra 40-50 tallet.

http://www.fhi.no/dav/4eac8908c5.pdf

Man må alltid ta høyde for at langt i fra alle meslingetilfeller ble innrapportert til helsemyndighetene således er tall for totalbefolkningen ofte interessante, spesielt har dette verdi der man ser at hele befolkningen er eksponert, hvilket kan sies å være gjeldende for sykdommen meslinger i form av 97% i hht immuologisk bekreftede tilfeller.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799%3A0%3A15%2C1904%3A1%3A0%3A0%3A%3A%3A0%3A0&MainLeft_5799=5544%3A55951%3A%3A1%3A5800%3A80%3A%3A%3A0%3A0

http://www.ssb.no/befolkning/

Vi finner tilsvarende tall ellers i den vestlige verden, slik det tidligere grafmaterialet beskriver. I England hadde man en dødelighet på 70,49 pr 100.000 individ i totalbefolkning i 1838, i 1968 var denne falt til 0,11 døde pr 100.000. Noe som tilsvarer en reduksjon av dødelighet på 99,8%.

«England and Wales began keeping mortality statistics ever earlier than the United States starting in 1838. Again there was the same pattern in the immense decline in death from measles which began in the late 1800s. From a peak of 70.49 deaths per 100,000 in 1839 to 0.11 deaths per 100,000 in 1968 when measles vaccination started in England there is an impressive 99.8% decline in the death rate from measles.»

http://www.healthsentinel.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2752%3Athe-vaccine-war-a-forgotten-history&catid=5%3Aoriginal&Itemid=24

Ytterligere grafmaterialer finnes i linkene under:

http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/rosner/g8965/client_edit/readings/week_2/mckinlay.pdf

http://jn.nutrition.org/content/131/2/401S.full.pdf

http://www.preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml#Meas_ScarlFev_etc

http://www.healthsentinel.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2752:the-vaccine-war-a-forgotten-history&catid=5:original&Itemid=24

For spesielt interesserte kan det også være nyttig å lese lege Thomas McKeowns bok «The role of medicine» fra 1976 hvor han gjør bruk av historisk statistisk materiale og bevisfører at dødeligheten for de fleste alvorlige infeksjonssykdommer var dramatisk redusert allerede før introduksjon av vaksiner så vel som antibiotika. Les også Morten Horns artikkel «Myter om helse og – skepsis» (Fri Tanke 14.1.2011)

Kilder: J B & S M McKinlay (1977), M E Wegman (2001), R Bystrianyk 2010, Clifford G Miller, Morten Horn (2011), Thomas McKeown (1976)

Ernæring og meslinger:

Hovedårsaken til at meslinger ikke lenger er å anse som en dødelig sykdom i vesten hviler på ernærings- og velferdsrelaterte fundamenter, og i langt mindre grad på vaksinering. Det er en klar sammenheng mellom komplisert utfall av meslinger og feil- og underernæring. Studier og statistikk fra utviklingsland viser oss dette forholdet. Gjentatte ganger har man funnet at fatalt utfall av meslinger står i forhold til A-vitaminmangel. Forekomsten er relativt høy i utviklingsland, og forskning har registrert mangel av nevnte vitamin i så mye som 91% av de alvorlige meslingetilfellene. (A J Barclay 1987)

http://www.bmj.com/content/294/6567/294.abstract

I en lignende studie ble det funnet tilsvarende forekomst. Her ble det registrert A-vitaminmangel hos så mye som 92% av de innlagte pasientene. Denne randomsierte undersøkelsen indikerer hvordan A vitamin synes beskyttende i samtidighet med generell helsepleie i tilfeller av kompliserte meslinger der mangel foreligger. A vitaminbehandling halverte dødelighet og reduserte komplikasjonsrate i form av lungebetennelse og diarè med en tredje del.

«The results of our randomized, controlled trial indicate a remarkable protective effect of vitamin A in severe measles, notwithstanding the provision of good general medical care and the presence of complicated advanced disease. Vitamin A reduced the death rate by more than half and the duration of pneumonia, diarrhea, and hospitalization by about one third. Vitamin A also appeared to reduce the incidence of herpes stomatitis and the need for intensive care. The consistency of benefit with respect to all measures of outcome is noteworthy, since mortality is not a sensitive criterion. Because of their reliance on mortality rates, previous studies of measles5 , 6 lacked the statistical power to establish the benefit of vitamin A therapy.» (G D Hussey & M Klein al 1990)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199007193230304#t=article+Results.

Studiene illustrerer nokså tydelig hvor stor betydning mangelsykdom har for både dødelighet og komplikasjoner vedrørende meslinger. Vi vet altså på bakgrunn av både statistisk data og kliniske studier at meslinger er en sykdom hvor ernæring er alfa og omega med tanke på komplikasjoner og utfall.

Misvisende tall på dødelighet av meslinger:

De siste årene har det vært fremmet påstander om at meslinger har en dødelighet på alt fra 1-3/1000. Dette er svært misvisende tall. I noen sammenhenger er dette tall hentet fra utviklingsland i andre tilfeller er det hentet fra andel av befolkningen som av medisinske årsaker ikke er vaksinerte. Dette kan være barn som er immunsvekkede, rammet av kreft ol. Dette er barn som ikke er vaksinerte eller hvor vaksinering ikke virker grunnet manglende immunforsvar. En annen gruppe som også er belastet er flyktninger. Ofte er det helt umulig å spore vaksinasjonsstatus og de lever gjerne under kummerlige kår. Dette betyr at man legger til grunne svært marginale gruppe barn som får meslinger og hvor dødelighet er høyere på bakgrunn av helt spesielle årsaker. Dette er altså på ingen måte det man kan kalle generell befolkning. Slik kan man manipulere statistisk data for dødelighet og komplikasjoner av meslinger hos vestlige barn. Denne typen informasjon er å anse som uriktig og taler ikke for dødelighet av nevnte sykdom hos vestlige barn i et rasjonelt og sannferdig perspektiv. I tidsrommet 1961-70 ble det meldt i underkant av 200.000 tilfeller meslinger. I løpet av det samme tiåret døde det 30 personer som følge av meslinger. Rundt regnet snakker man da om dødelighet i form av letalitet på omkring 1 av 6500 rammede. Tidsrommet 1960-70 er det siste tiåret man kan anvende i en statistisk kontekst for å se på dødelighet av meslinger i uvaksinert normalbefolkning. Ved overgangen til 1970 ble vaksinering til 1 åringer innført i Norge. Det er ingen forhold som taler for at folkehelsen etter dette har degenerert i en utstrekning som kan forsvare et anslag om dødelighet på 1-3 pr 1000. Det er motsatte er heller tilfellet, folkehelsen har med all sannsynlighet utviklet seg i positiv retning, også etter 1970.

msis meslinger

Naturlig immunitet versus vaksineimmunitet:

Vi vet at meslinger gikk som epidemier med jevne mellomrom. Størsteparten av befolkningen utviklet immunitet. Epidemiologiske studier fra USA mellom 1900-1931 forteller oss at meslingutbrudd var selvbegrensende ved ca 68% naturlig immunitet i befolkningen og gir som kjent livslang immunitet. (Heidrich A W 1933).

Vaksineimmunitet krever oftest 95% vaksinedekning og gir en mer kortvarig immunitet, ofte ikke lengre enn fra 5-10 år for en del sykdommer. Legen Russel Blaylock forteller dette:

“One of the grand lies of the vaccine program is the concept of “herd immunity”. In fact, vaccines for most Americans declined to non-protective levels within 5 to 10 years of the vaccines. This means that for the vast majority of Americans, as well as others in the developed world, herd immunity doesn’t exist and hasn’t for over 60 years.”

http://vran.org/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-the-misplaced-driver-of-universal-vaccination/

Flere forskere uttaler at utryddelse av meslinger er en utopi. Forskere har påpekt at vi vil få store epidemier i sårbar befolkning nettopp på bakgrunn av vaksinering. Fordi vaksiner gir kortvarig og svak immunitet har vi de siste årene sett stadige utbrudd av sykdom i fullvaksinert befolkning.

«Subsequently, new dates for eradication were pronounced as 1982, 2000 and 2010. Meanwhile, “In 1990, after examining 320 scientific works from around the world, 180 European medical doctors concluded that ‘the eradication of measles…would today appear to be an unrealistic goal.’” And in 1984, Professor D. Levy of Johns Hopkins University had already “concluded that if current practices [of suppressing natural immunity] continue, by the year 2050 a large part of the population will be at risk and ‘there could in theory be over 25,000 fatal cases of measles in the U.S.A.”

http://vran.org/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-the-misplaced-driver-of-universal-vaccination/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2015/02/06/meslinger-dodelighet-og-synnsynlighet-for-bekjempelse/

Det har lite å si at 5% av befolkningen avstår fra vaksinering når man vet at naturlige meslinger er selvregulert i en populasjon ved ca 68%. Forskningen viser at vaksineimmunitet er gradert og svekkes, således kan man forvente seg økende grad av epidemier i framtiden. Etter 15 års alder (siste vaksine) vil man være vaksineimmun i ca 10 år i følge forskningsrapportene jeg henviser til, denne immunitene vil være gradert avtagende. Vaksineimmunitet innebære som vi vet svakere immunitet i utgangspunktet. Dette betyr at ca 60% av befolkningen etterhvert vil være utilstrekkelig immune. Vi har i dag fortsatt en stor andel naturlig immune mennesker fordi meslinger var en vanlig barnesykdom fram 80 tallet (Siste norske epidemi i 1980). De naturlig immune i Norge er altså i alderen 30-40+. Etterhvert som denne gruppa blir mindre vil man med stor sannsynlighet se stadig hyppigere utbrudd av sykdom.

Professor D Levy ved Hopkins (1984) har ved hjelp av vitenskaplige metoder beregnet at vi innen 2050 vil ha store problemer med meslinger nettopp grunnet vaksinering. Det kan være komplisert å estimere anslagene med tanke på overgangen fra en til to vaksinedoser.

http://aje.oxfordjournals.org/content/120/1/39.short

Vi vil  sannsynligvis se alvorlige tilfeller av sykdom som rammer utsatte grupper av eldre uten naturlig immunitet og spedbarn av mødre også uten naturlig immunitet. En av ulempene ved vaksinering er at mødrene neppe vil kunne gi sterk nok immunitet til sin spedbarn slik at de er beskyttet den mest kritiske fasen av livet. Det har vært sett en økning av meslinger hos spedbarn. Man vil derav utsette de svakeste gruppene i samfunnet for denne sykdommen. Å vaksinere spedbarn under 12 mnd har vist seg å være mislykket i henhold til studier:

“The majority of cases occurred among children 5 to 9 years old. Attack rates were higher for children vaccinated at 12 months of age or younger than for those vaccinated at 13 months of age or older” (Judelsohn RG, et al 1980)

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2015/02/06/meslinger-dodelighet-og-synnsynlighet-for-bekjempelse/

Studier som ser på svak vaksineimmunitet:

Det finnes en lang rekke studier som har sette på den svake vaksineimmuniteten. I mange utbrudd ser man at de aller fleste som rammes er vaksinerte.

“Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population: Eighty-seven laboratory-confirmed or clinically confirmed cases of measles were identified (for an attack rate of 7.7%). The measles vaccination rate was 94.2%” (P A Sutcliffe et al 1996)

“Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population.” (Edmonson MB, et al 1990)

“During the Spring of 1978, students with a history of previous measles vaccination accounted for over three-forths of 203 cases of measles in a metropolitan county. Seventy cases occurred in two schools where 99% of the students were vaccinated” (R G Judelsom et al 1978)

“We conclude that outbreaks of measles can occur in secondary schools, even when more than 99 percent of the students have been vaccinated and more than 95 percent are immune.” (Gustafson TL, 1987)
“During a measles outbreak in Northern Ireland (between October 1988 and March 1989) it was noted that a proportion of cases had occurred in children who had previously been vaccinated against measles. A study was, therefore, set up to provide a rapid estimate of vaccine efficacy. Investigation of the computerised records at 31 December 1991 revealed that 94% of children in the study cohort had received measles vaccine.” (Tohani VK, et al. 1992)

“specific IgM antibodies were detected in the acute phase serum of only 30 (66.6%), of whom 17 were vaccinated. When the convalescent sera were tested, specific IgM antibodies were detected in 25 of the 28 (89.2%) vaccinated,” (Sekla L, et al. 1988)

Man finner gjennomgående mange studier dersom man søker på ord som:measle vaccine failure, measle outbreak/epidemic fully vaccinated population. I studier settes det som nevnt søkelys på at vaksinen virker dårlig på vaksinerte under 12 mnd, at vaksinen kun virker i ca 10 år. Mange får meslinger selv om de er vaksinerte, endel får meslinger til tross for at de har antistoffer etter vaksinering og noen utvikler ikke antistoffer i det hele tatt. Vi finner for eks at selv ikke en vaksinasjonsdekning på 99% beskytter mot utbrudd.

Tvilsomme meslingeepidemier:

Media har de siste årene hauset opp meslingetilfeller. Ofte har det i ettertid vist seg at de har tatt feil. I statistisk materiale som ser på laberatoriebekreftede tilfeller av meslinger opp mot innrapportere tilfeller har man sett enorme avvik. Av 474 meldte og 589 testede tilfeller i UK i 2004 ble kun 8 tilfeller laberatoriebekreftet.

http://www.hpa.org.uk/cdr/archives/2005/cdr1205.pdf

«The seeming fall in reported ordinary [ie. non fatal] measles cases in the above Halsey graph after 1968 is misleading. Doctors are poor in accuracy of diagnosis and follow fashions.  Official UK records for 2006 show that when doctors are looking for a disease, they overdiagnose suspected measles cases varying by 10 times to 74 times higher than is confirmed by laboratory testing: [74 times overdiagnosed SOURCE: CDR Weekly, Volume 15 Number 12 Published: 24 March 2005], [10 times overdiagnosed, CDR Weekly, PHLS 12:26], [ 15.6 times overdiagnosed, SOURCE: CDR Weekly, Volume 16 Number 12 Published on: 23 March 2006]»

http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml

Her man man diskutere opp mot hverandre at leger overrapporterer meslinger samtidig som det er å anta at man ser en økning av mindre meslingeutbrudd hos vaksinerte bekreftet i labratorier i den vestlige verden. Dette er ikke en kontradiksjon, derimot forteller det oss mulig noe om at vi bør være kritiske til informasjonen media tidvis serverer.

Summen av fakta vedrørende meslinger:

Det er mye som taler for at nytten og fornuften i meslingevaksinering kan diskuteres. Vi vet at statistiske fakta forteller oss at dødeligheten og komplikasjonsratene vedrørende meslinger var forsvinnende lav på det historiske tidspunktet man igangsatte vaksinering. Vi vet at sannsynligheten for at svake grupper skal rammes er tilstede.

Forskningen forteller oss at det er lite sannsynlig at meslinger kan utryddes. Vi vet at fatalt utfall av meslinger som oftest står i forhold til alvorlig grad av under- og feilernæring. Man kan derav stille seg spørrende til den langsiktige fornuften i meslingevaksinering i vestlige land med høy levestandard og god ernæringsstatus. Hvor gjennomtenkt er egentlig denne helsepolitikken? Mye taler for at vi møter oss selv i døra, det meldes stadig om oppbluss av denne sykdommen. Etterhvert som den naturlig immune delen av befolkningen dør ut, vil vi stå tilbake med en befolkning kun med svekket vaksineimmunitet, hvilket neppe gir oss den ettertraktede flokkimmuniteten det stadig snakkes om.

Ved siden av de nevnte forholdene skal man kalkulere inn bivirkninger av vaksiner. Mye taler for at MMR vaksinering ennå ikke er frikjent fra mistankene om å kunne fremkalle mer alvorlige bivirkninger: Lege Geir Flatabø og forsker Karl Ludvig Reichelt skriver dette i Morgenbladet (25.3.2011):

Dr. Wakefields resultater er ikke «lagt døde». Tvert imot: De observasjonene som han gjorde rede for i artikkelen, og som ikke må forveksles med det spørsmålet han stilte på slutten, er i ettertid blitt gjentatt av flere andre forskerteam. Derfor er det ingen grunn til å tvile på at resultatene var riktige: Mange autistiske barn har en merkelig infeksjonstilstand i tarmen, der meslingvirus av MMR-typen spiller en rolle. Dette viruset skiller seg genetisk fra «ville» meslinger. Det er fortsatt uklart om infeksjonstilstanden har noe med autismen å gjøre.”

http://morgenbladet.no/debatt/2011/desinformasjon_i_morgenbladet

I tidligere bloggpost er det linket til studier som forteller om mulig relasjon mellom blant annet MMR og alvorlige bivirkninger, denne forskningen er ikke tilbakevist:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/nesten-halvparten-av-norske-5-aringer-folger-ikke-normalutvikling/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/er-uvaksinerte-barn-friskere/

Avslutningsvis kan man stille spørsmålstegn ved framstillingsmetoden av MMR vaksinen. Som nevnt i tidligere bloggpost er MMR vaksinen også belastet med etiske kontroverser da fremstillingsmetoden gjør bruk av cellelinjer fra aborterte menneskefoster:

http://sanevax.org/aborted-fetal-cell-lines-used-in-vaccines/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2015/02/06/meslinger-dodelighet-og-synnsynlighet-for-bekjempelse/

Oppdatering 2014: 

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon om større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd alder. Informasjonen er holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it

forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

CDC`s wistleblower revealed

D W Miller

Measles goes to court

Kilder:

Judelsohn RG, et al. (1980) School-based measles outbreaks: correlation of age at immunization with risk of disease. Am J Public Health. 1980 Nov;70(11):1162-5. PMID: 7425187; UI: 81037187
Sutcliffe PA, et al. (1996) Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population. CMAJ. 1996 Nov 15;155(10):1407-13. PMID: 8943928; UI: 97099351

Tohani VK, et al. (1992) Vaccine efficacy in a measles immunisation programme. Bur. 1992 Apr 24;2(5):R59-60. PMID: 1285105; UI: 94035478.

Sekla L, et al. (1988) An evaluation of measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community. Clin Invest Med. 1988 Aug;11(4):304-9. PMID: 3168353; UI: 89003844.

Gustafson TL, (1987) Lievens AW, Brunell PA, Moellenberg RG, Buttery CM, Sehulster LM. Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population. N Engl J Med 1987 Mar 26;316(13):771-4

Edmonson MB, et al.(1990) Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population. JAMA. 1990 May 9;263(18):2467-71. PMID: 2278542; UI: 90230400.

Barclay AJ et al (1987) Vitamin A supplements and mortality related to measles: a randomised clincal trial. BMJ, doi: 10.1136/bmj.294.6567.294

Hussey GD & Klein M (1990) A randomized, controlled trial of vitamin A in children with severe measles, New Enland journal of medicine.

“Monthly estimates of the child population ‘susceptible’ to measles, 1900-1931, Baltimore, Maryland”; A W Hedrich; American Journal of Epidemiology; May 1933 – Oxford University Press

David L Devy (1983), The future of measles in highly immunizised populations a modeling approach, Oxford journals.