Er uvaksinert barn friskere?

Spørsmålet reises på bakgrunn av fem undersøkelser jeg i det understående materialet viser til, hvorpå  disse diskuteres opp mot en sjette undersøkelse uten tilsvarende funn. Supplert de 6 hovedundersøkelsene viser jeg til 53 studier som på ulike vis omtaler bivirkninger og negative aspekter vedrørende vaksinering. En av undersøkelsene har et alternativ medisinsk opphav hvilket er gjort rede for, de resterende kan i all hovedsak gjenfinnes i medisinske tidsskrifter  samt publikasjoner via pubmed.

I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.

2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte:

I den sammenlignende studien ble det sett på en lang rekke lidelser og sykdommer som astma, allergi, atopisk eksem, ADHD, konsentrasjonsproblemer, autisme, øre-nese-halsproblematikk, diabetes, epilepsi, stoffskiftesykdom ol. Den generelle tendensen viste at de vaksinerte barna var 2-5 ganger hyppigere rammet enn de uvaksinerte. Grafen kan gjenfinnes i denne linken:

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

vax

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

Det er ennå ikke foretatt noe tilsvarende undersøkelse i for eksempel USA som er blant de landene i verden som ligger på topp i vaksinering. I følge Miller og Goldman (2011) var amerikanerene de som vaksinerte mest, med hele 26 vaksinedoser i løpet av første leveår. Ved bruk av linjær regresjon viste de at det kan være en sammenheng mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

The US childhood immunization schedule specifies 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year—the most in the world—yet 33 nations have lower IMRs. Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation coefficient of r = 0.70 (p < 0.0001) was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants.
(Miller og Goldman 2011)

Uvilje mot sammenlignende studier:

Det burde på dette grunnlaget være en viss interesse for å avdekke eventuelle avvik mellom vaksinerte og uvaksinerte. Man kan kanskje anta at forskjellen mellom uvaksinerte og vaksinerte barn i USA vil innebære større forskjell enn vi ser i denne studien da normalbefolkning (vaksinerte) her tilsvarer tyske tall. Nylig meldte CDC at frekvensen for autisme nå er oppe i 1/88 barn. Dette er nokså høye tall tatt i betraktning at diagnosen få år tilbake lå på 1/10.000. Autisme har av enkelte forskere vært ansett som en mulig vaksinebivirkning av MMR vaksinen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Flere studier finner økt sykdom hos vaksinerte:

I henhold til artikkelen refereres det til tre andre studier som har sett på frekvens av sykdom hos vaksinerte versus uvaksinerte. Jeg viser til 2 av disse her.

1. Salzburger studien:

Her fant man i en undersøkelse på 1004 uvaksinerte barn at:

0% hadde astma (8%-12% i normalbefolkning/vaksinerte)

1,2% hadde atopisk deramtitt (10%-20% i normalbefolkning/vaksinerte)

3% hadde allergier (25% av normalbefolkning/vaksinerte)

0,79% ADHD (5%-10% normalbefolkning/vaksinerte)

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

2. Studie fra New Zealand:

Studien er fra 1992 og involverte 254 barn, hvorav 133 var vaksinerte og 121 var uvaksinerte. Frekvens fra de ulike sykdommen prosentvis var som følger i de to gruppene:

Astma: uvaksinerte: 3% (vaksinerte: 15%)

Eksem; uvaksinerte: 13% (vaksinerte 30%)

Kronisk otitis: uvaksinerte 7% (vaksinerte 20%)

Kronisk tonsilitt: uvaksinerte 2% (vaksinerte 8%)

Pusteproblematikk og krybbedød: uvaksinerte 2% (vaksinerte 7%)

Hyperaktivitet: uvaksinerte 1% (vaksinerte 8%)

Sue Claridge: http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Studie fra 2013 bekrefter færre akutthenvendelser og sykehusbesøk for uvaksinerte:

Det siste innslaget i denne debatten er av helt ny dato. 21. januar 2013 publiserte Jama Pediatrics forskning som viser oss at uvaksinerte barn i mindre grad har behov for legebehandling. Den uvaksinerte gruppa var delt mellom barn som var forsinket i vaksineasjonsprogrammet av uklare og tilfeldige årsaker samt barn som ikke var vaksinerte eller forsinket grunnet foreldrenes bevisste valg. Det er naturlig å tro at disse to undergruppene har nokså avvikenede helseforutsetninger, hvor de tilfeldig forsinkede vaksinerte vil trekke ned totalen for hele gruppa. De forsinkede vaksinerte med foreldre som hadda tatt et bevisst valg falt best ut med 6-9% færre akutthenvendelser og færre lege og sykehusbesøk uten innleggelse enn de vaksinerte.

Det spekuleres i hvorvidt ulik helseadferd er utslagsgivende, likevel vet vi at dette samsvarer med studien til Miller og Goldman hvor man fant at vaksinerte barn i høyere grad var utsatt for akutte innleggelser, samt høyere dødelighet vist ved linjær regresjon.

http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1558057#qundefined

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Forskning på vaksinerte versus uvaksinerte:

Det har vært liten interesse for denne typen forskning fra større og uavhengige forskningsorganer. Dette er beklagelig da det finnes indikasjoner på at det kan være en sammenheng mellom vaksinering og økt sykelighet i henhold til enkelte typer lidelser i befolkningen. Tidvis kan det være vanskelig å vurdere kvaliteten på studier fra mindre forskningsinstanser. Det bør stilles krav til hvorledes forskningen utformes.

Forskningen bør primært belage seg på helt uvaksinerte målt opp mot vaksinerte dersom man skal kunne danne seg en bilde på denne situasjonen, det er også viktig å veie for de som ikke vaksinerer på bakgrunn av spesielle helseproblemer. Enkelte kan være motivert av familiære helsetilstander relatert til for eks allergi eller autoimmune sykdommer når de ikke vaksinerer, det kan bli misvisende å bruke data fra disse da det vil ligge en predisposisjon i hht til helseproblematikk i bunnen. Barn som er så syke at de ikke er blitt vaksinert etter anbefaling av helsepersonell vil neppe bli inkludert i slike studier, et slikt aspekt er derfor ikke like relevant å kommentere.

På den andre siden kan man argumenetre for at de som ikke vaksinerer for eks vil faller mer fordelaktig ut basert på andre holdninger til helse som innebærer kosthold og generell bevissthet vedrørende helse, man må således ta slike forhold med i beregningen.

Alle disse forholdene er av en slik art at kan influere spesielt i studier der datagrunnlaget er sparsommelig slik man ser i KIGGS undersøkelsen hvor den vaksinerte gruppen er brukt som grunnlag for Bachmairs vaksinerte gruppe.

Metodediskusjon:

KIGGS undersøkelsen blir gjerne løftet fram når noen ønsker å gi et motsvar til Bachmair undersøkelsen fordi denne ikke gjorde tilsvarende funn, angående KIGGS framkom det at forskjellen mellom gruppene kun fantes for infeksjonssykdommene det ble vaksinert for.

I KIGGS har man brukt et svært uveiet kvanitativt materiale, hvor de uvaksinerte respresnterer 0,7% av datagrunnlaget. Når de uvaksinerte representeres av 94 personer i en studie på totalt 17.641 deltagere, hvorav 13.453 var grunnlaget for populasjonen mellom 1-17 år sier det seg selv at grunnlaget for å konkludere er av sparsommelig art i henhold til de uvaksinerte. Bachmair bruker et grunnlag på over 11.000 personer og veier opp mot KIGGS hvorpå han finner at de uvaksinerte i langt mindre grad er rammet av ulike sykdommer. I Salzburger undersøkelsen har man også brukt et større grunnlag på 1004 personer, og ser at det slår positivt ut for de uvaksinerte. I studien fra New Zealand hvor datagrunnlaget kvantitativt er veiet mellom vaksinerte og uvaksinerte finner man også at de uvaksinerte er friskere, altså den samme tendensen man ser hos Backmair.Selv om KIGGS undersøkelsen har sine opplagte svakheter kan man ikke belaste Bachmair studien ved å si at denne viderefører disse ved å bruke deler av datamaterialet. Bachmair bruker grunnlaget for vaksinert gruppe hvilket det ikke er noe å utsette på i henhold til kvantitative aspekter.

Et annet argument som gjentatte ganger har vært rettet mot Bachmair er at studien henvender seg til et miljø som er skeptiske til vaksiner, dette er et ugyldig argument da man må til dette miljøet for å innhente relevante data. Å henvende seg til populasjonen som skal undersøkes er fullstendig legitimt i en slik undersøkelse. Dersom man skal foreta et tilfeldig utvalg i generell populasjon ville datamaterialet bli forsvinnende lite for gruppen man ønsker å se på altså tilsvarende hva man gjenfinner hos KIGGS hvor de uvaksinerte tilsvarer 0,7% og derav får liten relevans.

Kritikk av at Backmair studien er selvrapporterende er heller ikke av spesielt tungtveiende karakter, mange slike helseundersøkelser er basert på selvrapporterende survey, man må på et slikt grunnlag ekskludere en lang rekke undersøkelser utført av offentlige instanser og større forskningsorganisasjoner hvor selvrapportering via spørresskjema er en nokså typiske fremgangsmåte. Hvorvidt svarene er gitt digitalt eller på papir vil aldri kunne beskytte mot at enklte eventuelt skulle finne på å lyve og er ikke et større problem i denne undersøkelsen enn i enhver annen av tilsvarende helseundersøkelse. Saken her er å kjenne til at slike undersøkelser har sine svakheter.

Et problem med Bachmaier studien er at enkelte miljøer har snakket åpent om at de ønsker å sabotere undersøkelsen i form av feilaktige svar. At undersøkelsen ikke er godt nok sikret mot organisert forskningsjuks av ekstern part kan sies å være en svakhet.

Det har også vært rettet kritikk mot at Bachmairs uvaksinerte gruppe består en større andel barn under 2 år, derav antatt udiagnostiserte, dette forholdet påpeker han selv og operer derav med aldersklasser i sin studie, altså heller ikke et videre strekt argument fra kritikere.

Bachmair studien har videre en fordel ved at den er uvahengig og selvfinansiert, uten interesser og sponsing fra industri eller myndigheter, den kan således sies å være uten politiske eller finansielle føringer. Det samme kan sies om Miller og Goldman, der de uttaler seg slik i hht til egen forskningsrapport: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Dersom det skulle vise seg å være en relasjon mellom vaksiner og enkelte sykdommer vil det være nyttig å se på forskningen til Miller og Goldman, da dette kan sies å være et supplerende bidrag basert på omfattende datagrunnlag. Som innledningsvis nevt vil det være en fordel at større uavhengige forskningsinstitusjoner viet tematikken oppmersomhet i et tilfredstillende vitenskaplig lys.

Flere forskningsrapporter som ser på helsetilstand hos vaksinerte versus uvaksinerte kan gjenfinnes i lenken under:

http://www.vaclib.org/basic/unvaxhealth.htm

——————————————

Tilleggsinformasjon: Avslutningsvis kan det også være på sin plass å nevne at gjentatte studier har funnet sammenheng mellom vaksiner/ingridienser i vaksiner og ulike sykdommer. Man må være oppmerksom på at thimerosal ikke lenge finnes i det tradisjonelle barnevaksinasjonsprogrammet, derimot finnes det i enkelte flerdosevaksiner slik som influensavaksiner, pandemrix etc. Informasjon om thimerosal i vaksiner kan også sies å ha historisk verdi på lik linje med utgåtte virusstammer i vaksiner i henhold kusmakomponent i MMR.

1. Japansk studie finner relasjon mellom kvikksølv og spesifikk hjernepatologi:

Nylig ble det publisert en Japansk studie (2012) som ser på nevrotoksisk effekt etter kvikksølveksposisjon hos rottefoster. Det ble gitt intramuskulær injeksjon med det kvikksølvholdige stoffet thimerosal til drektige rotter. Avkommene ble senere undersøkt etter 50 levedøgn. Hos den eksponerte gruppa ble det funnet vedvarende kjemiske forandringer i hjernestrukturen hippocampus. Man fant forhøyede forekomster av transmittorsubstansene serotonin og dopamin i dette området. Studien konkluderer med at man bør unngå thimerosal for enhver pris på bakgrunn av de nevnte aspektene:

“Analysis on postnatal day 50 showed significant increase in hippocampal serotonin following thimerosal administration on embryonic day 9. Furthermore, not only serotonin, striatal dopamine was significantly increased. These results indicate that embryonic exposure to thimerosal produces lasting impairment of brain monoaminergic system, and thus every effort should be made to avoid the use of thimerosal.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

2. Primater utvikler symptomer på autisme etter vaksinering:

I 2010 viste en studie fra universitetet i Pittsburgh at primater i form av apebabyer utvikler nevrologiske symptomer og utviklingsforstyrrelser forenelig med autisme da de ble injisert med vaksiner. Symptomene vedvarte og apebabyene viste seg å være både tregere i utviklingen samt framviste svakere nevrologiske reflekser og evne til generell respons. Videre fant man at deler av det limbiske system i hjernen var affisert i form av avvikende utvikling av amygdala – slik man har observert ved autisme. (L Hewitson et al 2010)

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

http://vactruth.com/2012/04/29/monkeys-get-autism/

Autismeratene har økt kraftig de siste årene i samtidighet med et stadig mer omfattende vaksinasjonsprogram. CDC melder nå at 1 av 88 barn har autisme.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

3. Økt risiko for autisme hos gutter vaksinert rundt fødsel med hepatitt B vaksine:

I denne studien fra 2010 fant man at risiko for autisme var tredoblet for gutter som ble vaksinert mot hepatitt B omkring fødsel:

«Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life.”

(Gallagher & Goodman 2010 “Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis”, NHIS 1997-2002. PMID:21058170)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

4. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2002):

Funn av antistoffer mot hjernevev (myelin) I assosiasjon til MMR-vaksine og autisme.

“Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.”

(Singh et al (2002) “Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.” PMID:12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

5. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2009):

Artikkel fra 2009 som forteller om sannsynlig sammenheng mellom antistoffer mot vaksinevirus fra MMR og autisme. Endel barn med autisme har antistoffer mot myelin i hjernen som videre kan sette i sammenheng med MMR vaksinen i et autoimmunt perspektiv:

 “Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.”

(Singh (2009) Phenotypick expression of autoimmunity autistic disorder (AAD): A major subset of autisme. PMID: 19758536)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

6. Generell og nevrologisk autoimmunitet og vaksinering:

Studie fra 2002 som viser til funn av antistoffer som angriper hjernen samt kliniske symptomer hos individer vaksinert blant annet mot meslinger og hepatitt B, videre satt i relasjon til blant annet MS. Forskerne påpeker vegring mot kontrollerte studier I forskningsmiljøene i henhold til sikkerhetsstudier:

“The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatits B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoidarthritis (RA)). Conflicting data exists regarding also the connection between autism and vaccination with measles vaccine.”

(Y Shoenfeld & A Aron-Maor (2002) “Vaccination and Autoimmunity—‘vaccinosis’: A Dangerous Liaison?”) PMID: 10648110

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

7. Funn av meslingevirus fra vaksinestamme i tarmene hos autister:

Studie fra 2000 som viser funn av meslingevirus fra vaksine hos autistiske barn med kombinert tarmpatologi:

«The sequences obtained from the patients with ulcerative colitis and children with autism were consistent with being vaccine strains. The results were concordant with the exposure history of the patients. Persistence of measles virus was confirmed in PBMC in some patients with chronic intestinal inflammation.”

(Kawashima H. et al (2000) “Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism” PMID: 10759242)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

8. Aluminium i vaksiner og autoimmunitet, også nevrologisk relasjon:

Studie fra 2012 som ser på effekter av aluminium. Alumium brukes hyppig i vaksiner og har gjentatte ganger vært mistenkt i henhold til degenerative hjernesykdommer, deriblant alzheimer. Det er funnet relasjon mellom ulike former alvorlig autoimmunitet og aluminium, stoffet brukes som en immunologisk trigger i vaksiner=adjuvant.

«Al vaccine adjuvants have been linked to a variety of serious autoimmune and inflammatory conditions (i.e., “ASIA”), yet children are regularly exposed to much higher amounts of Al from vaccines than adults; (iii) it is often assumed that peripheral immune responses do not affect brain function. However, it is now clearly established that there is a bidirectional neuro-immune cross-talk that plays crucial roles in immunoregulation as well as brain function. In turn, perturbations of the neuro-immune axis have been demonstrated in many autoimmune diseases encompassed in “ASIA” and are thought to be driven by a hyperactive immune response; and (iv) the same components of the neuro-immune axis that play key roles in brain development and immune function are heavily targeted by Al adjuvants. In summary, research evidence shows that increasing concerns about current vaccination practices may indeed be warranted. Because children may be most at risk of vaccine-induced complications, a rigorous evaluation of the vaccine-related adverse health impacts in the pediatric population is urgently needed.”

(Tomljenovic L & Shaw C (2012) “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations” PMID: 22235057.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

9. Alvorlige vaksinereaksjoner hos premature:

Studie fra 2007 som ser på abnormale reaksjoner hos premature spesielt med henblikk på administrasjon av flere vaksiner. Reaksjonene inkluderte blant annet hjerneblødning og kardio-respiratoriske reaksjoner.

“Abnormal elevation of CRP level occurred in 85% of infants administered multiple vaccines and up to 70% of those given a single vaccine. Overall, 16% of infants had vaccine-associated cardiorespiratory events within 48 hours postimmunization. In logistic regression analysis, abnormal CRP values were associated with multiple vaccines (OR, 15.77; 95% CI5.10-48.77) and severe intraventricular hemorrhage (IVH) (OR, 2.28; 95% CI 1.02-5.13). Cardiorespiratory events were associated marginally with receipt of multiple injections (OR, 3.62; 95% CI 0.99-13.25) and significantly with gastroesophageal reflux (GER) (OR, 4.76; 95% CI 1.22-18.52).”

(Pourcyrous M et al(2007) “Primary immunization of premature infants with gestational age<35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously.” PMID:17643770)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

10. Trombocytopeni, blødninger og vaksinering:

Studie fra 2003 som viser forekomst av trombocytopeni innen 30 dager etter vaksinering. Tilstanden er hyppigst relatert til meslinge vaksine. Trombocytopeni medfører generell blødninsfare. Det ble registrert symptomer i blodbildet opptil 3 mnd etter vaksinering. Medfører blant annet fare for hjerneblødning:

«Thrombocytopenia occasionally follows immunization of children, especially after administration of measles-containing vaccines. The purpose of this study was to describe the clinical features of postimmunizationthrombocytopenia, with emphasis on the rate of complications and outcome. Sixty-one cases were detected, an average of 6 per year or approximately 1 case per 15,000 general hospital admissions. Median age of cases was 13 months.»

Jadajvi T et al (2003) “Thrombocytopenia after immunization of Canadian children“ PMID:12586974)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thrombocytopenia%20after%20immunization%20of%20Canadian%20children

 An increased risk of thrombocytopenic purpura within six weeks after MMR immunisation in children aged 12 to 23 months was assessed in one case-control study (RR 6.3; 95% CI 1.3 to 30.1) and in one small self controlled case series (incidence rate ratio (IRR) 5.38; 95% CI 2.72 to 10.62). Increased risk of thrombocytopenic purpura within six weeks after MMR exposure was also assessed in one other case-control study involving 2311 children and adolescents between one month and 18 years (odds ratio (OR) 2.4; 95% CI 1.2 to 4.7).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

11. Mulig relasjon mellom bruk av abortert fostervev i vaksineproduksjon og autisme:

Undersøkelsen fra 2011 som ser på tidsmessig assosiasjon mellom forekomsten av autisme og  introduksjon av abortert fostervev i vaksineproduskjon. Man kan her mulig anta at det dreier seg om autoimmune aspekter slik man blant annet ser i Singhs forskning:

“Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

12. Vaksinering forbundet med høyere dødelighet og sykelighet:

En studie fra 2011 basert på 34 nasjoner mener å ha funnet en mulig sammenheng mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

”Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009).”  (Miller og Goldman 2011)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

Fulltekst: http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

13. Revidert utgave av dansk autismestudie viser mulig assosiasjon mellom MMR og autisme:

I 2003 utførte danske forskere en stor studie basert på 537.304 barn. De mente å kunne avkrefte at det var relasjon mellom MMR og autisme. Denne studien ble revidert av andre forskere i 2004, det ble da funnet mulig assosiasjon mellom MMR og autisme, en sammenheng som opprinnelig var forkastet:

“Trends in prevalence data in Denmark
suggest a temporal association between the
introduction of MMR vaccine and the rise
in autism. Because thimerosal was not used
in any pediatric vaccine in Denmark since
1992 and the greatest increase in autism
prevalence followed that year, it is likely
that one or more of the viral components or
their combination in the MMR vaccine
contributed to the reported increase.”

(Goldman & Yazbak 2004)

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

14. Kvikksølv og utviklingsforstyrrelser:

Studien som ser på kvikksølveksposisjon og avvikende hjerneutvikling:

“Developmental mercury exposure elicts acute hippocampal cell death, reduction in neurogenesis, and severe learning deficits during puberty.  Toxicity was associated acutely with caspase-dependent programmed cell death. MeHg exposure led to reductions in hippocampal size (21%) and cell numbers 2 weeks later, especially in the granule cell layer (16%) and hilus (50%) of the dentate gyrus defined stereologically, suggesting that neurons might be particularly vulnerable. Consistent with this, perinatal exposure led to profound deficits in juvenile hippocampal-dependent learning during training on a spatial navigation task. In aggregate, these studies indicate that exposure to one dose of MeHg during the perinatal period acutely induces apoptotic cell death, which results in later deficits in hippocampal structure and function.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760861

15. Kvikksølv og nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos barn:

We were initially highly skeptical that differences in the concentrations of thimerosal in vaccines would have any effect on the incidence rate of neurodevelopmental disorders after childhood immunization. This study presents the first epidemiologic evidence, based upon tens of millions of doses of vaccine administered in the United States, that associates increasing thimerosal from vaccines with neurodevelopmental disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12773696

16. Vaksiner og autoimmunitet:

The subject is complicated by the fact that one vaccine may cause more than one autoimmune phenomenon, and a particular immune process may be caused by more than one vaccine. Furthermore, vaccines differ in their pathogenic influence on the immune system. There is no doubt that the new recombinant hepatitis B virus vaccine is different from mumps, measles and rubella vaccines in its ability to trigger autoimmunity, probably by completely different mechanisms. The data summarized here suggest that some vaccines may in rare cases induce autoimmune disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9115571

17. Vaksiner og autoimmunitet:

The rarity and subacute presentation of post-vaccination autoimmune phenomena means that ascertaining causality between these events can be difficult. Moreover, the latency period between vaccination and autoimmunity ranges from days to years. In this article, on the basis of published evidence and our own experience, we discuss the various aspects of the causal and temporal interactions between vaccines and autoimmune phenomena, as well as the possible mechanisms by which different components of vaccines might induce autoimmunity.

http://www.nature.com/nrrheum/journal/v5/n11/abs/nrrheum.2009.196.html

18. ASIA – autoimmun systemisk sykdom og adjuvanter:

The role of various environmental factors in the pathogenesis of immune mediated diseases is well established. Of which, factors entailing an immune adjuvant activity such as infectious agents, silicone, aluminium salts and others were associated with defined and non-defined immune mediated diseases both in animal models and in humans. In recent years, four conditions: siliconosis, the Gulf war syndrome (GWS), the macrophagic myofasciitis syndrome (MMF) and post-vaccination phenomena were linked with previous exposure to an adjuvant. Furthermore, these four diseases share a similar complex of signs and symptoms which further support a common denominator.Thus, we review herein the current data regarding the role of adjuvants in the pathogenesis of immune mediated diseases as well as the amassed data regarding each of these four conditions. Relating to the current knowledge we would like to suggest to include these comparable conditions under a common syndrome entitled ASIA, «Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants».

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235052

19. ASIA og hepatitt B vaksinering:

The mean age of 93 patients was 26.5 ± 15 years; 69.2% were female and 21% were considered autoimmune susceptible. The mean latency period from the last dose of HBVv and onset of symptoms was 43.2 days. Of note, 47% of patients continued with the immunization program despite experiencing adverse events. Manifestations that were commonly reported included neuro-psychiatric (70%), fatigue (42%) mucocutaneous (30%), musculoskeletal (59%) and gastrointestinal (50%) complaints. Elevated titers of autoantibodies were documented in 80% of sera tested. In this cohort 80/93 patients (86%), comprising 57/59 (96%) adults and 23/34 (68%) children, fulfilled the required criteria for ASIA.

http://lup.sagepub.com/content/21/2/146.abstract?ijkey=9bfc54625c09f58828df7f198545eb48e1f112ee&keytype2=tf_ipsecsha

20. Aseptisk meningitt etter MMR vaksinering:

Det har vært brukt ulike stammer av kusmavirus i MMR vaksinen. Vedrørende noen av sammene er det funnet risko for aseptisk meningitt. I Norge brukes Jeryl Lynn-stammen:

An elevated risk of aseptic meningitis was observed 3 weeks after Brazil’s national vaccination day compared with the risk in the prevaccination period (relative risk = 14.3; 95% confidence interval: 7.9, 25.7). This result was confirmed by a case series analysis (relative risk = 30.4; 95% confidence interval: 11.5, 80.8). The estimated risk of aseptic meningitis was 1 in 14,000 doses. This study confirms a link between measles-mumps-rubella vaccination and aseptic meningitis. The authors discuss the implications of this for the organization and planning of mass immunization campaigns.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10707922

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12435771

21. Review MMR og aseptisk meningitt:

The highest risk of association with aseptic meningitis was observed within the third week after immunisation with Urabe-containing MMR (risk ratio (RR) 14.28; 95% confidence interval (CI) from 7.93 to 25.71) and within the third (RR 22.5; 95% CI 11.8 to 42.9) or fifth (RR 15.6; 95% CI 10.3 to 24.2) weeks after immunisation with the vaccine prepared with the Leningrad-Zagreb strain. A significant risk of association with febrile seizures and MMR exposure during the two previous weeks (RR 1.10; 95% CI 1.05 to 1.15) was assessed in one large person-time cohort study involving 537,171 children aged between three months and five year of age. Increased risk of febrile seizure has also been observed in children aged between 12 to 23 months (relative incidence (RI) 4.09; 95% CI 3.1 to 5.33) and children aged 12 to 35 months (RI 5.68; 95% CI 2.31 to 13.97) within six to 11 days after exposure to MMR vaccine.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

22. Aluminium i vaksiner settes i relasjon til autisme:

Det har vært en stadig debatt vedrørende kvikksølv og aluminiumtilsetninger i vaksiner. De siste årene er det avslørt at begge komponentene med stor sannsylighet kan settes i sammenheng med eksplosjonen i autismetilfeller. Flere studier av nyere dato har spesielt sett på aluminium relatert til nevrologiske utviklingsforstyrrelser:

http://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227?goback=.gde_2169172_member_188815624

23. Norsk forskning som bekrefter relasjon mellom tarm og autism i hht Wakefield:

Flere norske forskere har gjort studier som forteller om relasjon mellom tarm og autisme slik vi gjenfinner hos Wakefield. Karl Ludvig Reichelt har drevet forskning ved Rikshospitalet i en årrekke. Det er her antatt at tarmproblemer gir immunologiske utslag i blodbildet som i neste omgang påvirker hjernen:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383950390304

Andre norske forskere har gjort lignende funn. I en artikkel fra 2011 gis en grundig forklaring på mekanisme rundt temaet; tarm og autisme:

«Forskerne har tidligere merket seg at barn med autisme ofte har problemer med fordøyelsen. En studie fra 2011 antyder at barna med mest uttalt autisme også har de mest alvorlige tarmproblemene. 

Flere undersøkelser har vist at barn med autisme ofte har en annen sammensetning av bakterier i avføringa enn sine friske søsken. Det finnes også indikasjoner på at det er magetrøbbelet som gir autisme og ikke omvendt.»

(Forskning.no 01.12.2011 «Forgiftet innenfra»)

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305901

http://tidsskriftet.no/article/2146676

24. Forskning som bekrefter Andrew Wakefield og relasjonen tarm og autisme:

Nylig er det kommet ytterligere forskning som bekrefter Andrew Wakefield funn av sammenheng mellom tarmlidelse og autisme. Wakefields forskning var opprinnelig basert på kronisk inflammasjon av tarmen med infeksiøst funn av meslingvirus fra vaksine hos autister.

I denne studien fra 2012 er det rettet oppmerksomhet mot en annen mikroorganisme. Det finnes altså flere patogener som kan fremkalle slike tarmreaksjon. Både hos Wakefield og Williams er disse mekanismene i tillegg antatt å ha mulig relevans for utviklingen av tarmsykdommen morbus crohn.

(Williams B L et al (2012), “Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation, and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances”, doi:10.1128/mBio.00261-11.)

http://mbio.asm.org/content/3/1/e00261-11

25. 28 studier som bekrefter Wakefields forskning på autisme og tarm:

Mercola henviser til 28 studier som støtter Wakefields funn angående tarm og autisme (lenker til studiene på siden henvist til):

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10547242

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11241044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15031638

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16494951

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7682457

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12849883

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15741748

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15870662

http://www.la-press.com/clinical-presentation-and-histologic-findings-at-ileocolonoscopy-in-ch-article-a1816

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19214283

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19564647

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791817

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+child+neurology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4116595

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+autism+and+childhood+schizophrenia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11241044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22The+American+journal+of+gastroenterology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+clinical+immunology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+neuroimmunology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Progress+in+neuro-psychopharmacology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clinical+infectious+diseases

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Applied+and+environmental+microbiology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+medical+microbiology

Archivos venezolanos de puericultura y pediatría 2006; Vol 69 (1): 19-25.

Gastroenterology. 2005:128 (Suppl 2);Abstract-303

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx

Kilder:

http://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227?goback=.gde_2169172_member_188815624

http://lup.sagepub.com/content/21/2/146.abstract?ijkey=9bfc54625c09f58828df7f198545eb48e1f112ee&keytype2=tf_ipsecsha

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235052

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902

http://www.nature.com/nrrheum/journal/v5/n11/abs/nrrheum.2009.196.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9115571

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27544/?tool=pubmed

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383950390304

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305901

http://tidsskriftet.no/article/2146676

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12773696

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760861

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/09/02/unvaccinated-kids-healthier-study-%E2%80%93-gorski-his-internet-bullies-admit-sabotage/

http://www.vaclib.org/basic/unvaxhealth.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Advertisements

15 kommentar

  1. Fordi kroppen ikke er laget for å injiseres med gift rett i blodet kanskje…? 😉

  2. Hvorfor er uvaksinerte barn friskere?

    Tja, for det de ikke har så dumme foreldre??

  3. Prima oversikt. Linker til den.

  4. Myntet vaccinationer har en förskräckande baksida – som jag ser det.

  5. Utmerket artikkel med mye informasjon og gode referanser. Husk å ta med at vaksiner forårsaker kreft http://gdsajj.wordpress.com/2010/06/27/vaccines-cause-cancer/

  6. Hei, jeg ser i første avsnitt at du nevner at Andreas Bachmair er homeopat. Dette kunne leses som at han er alternativ behandler. Men jeg tror han er lege. I Tyskland er det visstnok slik at legestudenter kan velge almenpraktiker eller heilpraktiker. Resultatet er at en lege kan kalle seg homeopat, men har like mye utdannelse og like rettigheter med andre typer leger. Dette gir ham i så fall mer kredibilitet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: