Cellelinjer fra humant abortert fostervev i vaksineproduksjon.

Flere av dagens vaksiner har sitt opphav i cellelinjer fra aborterte menneskefoster. Dette fremmer i seg selv etiske spørsmål, hvilket videre forsterkes av at et fåtall er kjent ved disse forholdene.

De færreste foreldre har kjennskap til disse forholdene når de vaksinerer barna sine og det er lite trolig at tematikken er nevneverdig godt kjent blant helsepersonell. Det er naturlig å tro at en del mennesker på bakgrunn livssynsorientering finner dette betenkelig. Man kan stille spørsmålstegn ved hvorvidt slike aspekter er såpass kontroversielle at det ville være fornuftig å opplyse om forholdene til pasientene – i denne sammenheng deres foresatte.

fetus

Cellelinjer og virusstammer fra abortert foster:

Blant cellelinjene som har vært brukt finner man WI-38, hvilket stammer fra lungevevet til et tre mnd gammelt pikefoster. En annen cellelinje, MRC-5 kommer fra lungevevet til et 14 uker gammelt guttefoster. Begge abortene har i henhold til enkelte kilder vært foretatt på psykiatrisk grunnlag. Cellelinjene har tidsmessig sitt opphav fra 60 tallet, men kom først i bruk i vaksineproduskjon på et senere tidspunkt. Vaksiner som har blitt dyrket fram på de nevnte linjene er rubella (røde hunder), varicella (vannkopper), hepatitt A (leverbetennelse) og rabies (hundegalskap).

Virusstammen som brukes i MMR-vaksinens rubellakomponent er også hentet fra abortert fostervev. Denne virusstammen kalles RA 27/3 og ble hentet fra et foster der mor hadde hatt røde hunder under svangerskapet og foretok en abort pga fare for fosterskader. RA 27/3 er videre dyrket på cellelinjen WI-38.

(PhD John D. Grabenstein 1999)

http://www.immunizationinfo.org/files/nnii/files/Moral_Considerations_With_Certain_Viral_Vaccines.pdf

Generell oversikt; celle linjer:

MRC-5: “The MRC-5 cell line was developed in September 1966 from lung tissue taken from a 14 week fetus aborted for psychiatric reason from a 27 year old physically healthy woman. The cell morphology is fibroblast-like. The karyotype is 46,XY; normal diploid male. Cumulative population doublings to senescence is 42-48. G6PD isoenzyme is type B.”

http://ccr.coriell.org/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=AG05965-C&PgId=166

http://www.viromed.com/services/product/mrc5.htm

WI-38: “The WI-38 cell line was developed in July 1962 from lung tissue taken from a therapeutically aborted fetus of about 3 months gestational age. Cells released by trypsin digestion of the lung tissue were used for the primary culture. The cell morphology is fibroblast-like. The karyotype is 46,XX; normal diploid female. A maximum lifespan of 50 population doublings for this culture was obtained at the Repository. A thymidine labelling index of 86% was obtained after recovery. G6PD is isoenzyme type B. This culture of WI-38 is an expansion from passage 9 frozen cells obtained from the submitter.”

http://ccr.coriell.org/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=AG06814-J&PgId=166

http://www.viromed.com/services/product/wi38.htm

IMR-90: ”The human diploid fibroblast strain IMR-90 was derived by W.W. Nichols and associates from the lungs of a 16-week female fetus. 
The division potential, viral susceptibilities and other properties have been thoroughly studied such that the line may be considered as an alternate for WI-38 and other standard human lung cell strains. 
The cells have been reported to be capable of attaining 58 population doublings before the onset of senescence.”

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?ATCCNum=ccl-186&Template=cellBiology

http://ccr.coriell.org/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=I90-10&PgId=166

WI-26 VA4: An SV40 transformed derivative of WI-26, a human diploid cell line derived from embryonic lung tissue of a male Caucasian. The cells have SV40 T-Ag but infectious virus has not been rescued.

http://www.cellbankaustralia.com/estore/ProductDetail.aspx?ProductID=1302&CategoryID=131

HEK-293: cells were generated in the early 70s by transformation of cultures of normal human embryonic kidney cells with sheared adenovirus 5 DNA in Alex Van der Eb’s laboratory in Leiden, The Netherlands. The human embryonic kidney cells were obtained from previously healthy aborted fetus.

http://en.wikipedia.org/wiki/HEK_cell#Origins_of_HEK_293_Cells

PER.C6: Cell line from retinal tissue of a 18 month old fetus aborted in 1985, further developed and prepared as cell line in 1995.

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/transcripts/3750t1_01.pdf (Page 91)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&Term=PER.C6%5BAll+Fields%5D

RA 27/3: ”Various strains of rubella virus were used. RA 27/3 was isolated previously in this labratory from an aborted fetus.” 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC375746/?pageindex=1 (Page 157)

RA 27/3Note the RA27/3 strain of rubella virus was observed to induce brain cell death in rats: The induction of cell death by the Therien strain of rubella virus (RVT), and the vaccine RA27/3 strain, was investigated in mixed glial cell cultures derived from the rat CNS. Cell death induction in Vero and rat glial cells by RVT and RA27/3 was dependent on virus replication. In both cell types and for both virus strains, cell death induction had the hallmarks of apoptosis,”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=retrieve&db=pubmed&list_uids=12185266

http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html

http://www.immunizationinfo.org/files/nnii/files/Moral_Considerations_With_Certain_Viral

Medisinsk oppgave om temaet; vaksiner og abortert fostervev:

Øystein Winnem skrev i 2008 en omfattende oppgave om tematikken ved universitet i Oslo. I sin avhandling «Etiske utfordringer knyttet til bruken av vaksiner fremstil i fostervev» stiller han blant annet disse spørsmålene:

«Har fosterets mor/foreldre gitt et velinformert samtykke til bruk av fostervev til forskning og vaksineproduksjon? Har dette i så fall bidratt til et valg om å gjennomføre en abort?

Er helsepersonell klar over at vaksiner utviklers og produseres ved hjelp av slikt fostervev? Informeres i tilfelle pasienter som kan tenkes å være i mot slik praksis, og i tilfelle hvordan?

Finnes det tilgjengelig informasjon om vaksiner på norsk? Har nordmenn muligheter og grunnlag for å gjøre et informert samtykke til å la seg selv og sine barn vaksinere med MMR?

Finnes det tilgjengelige alternativer utviklet og produsert med andre metoder? Finnes disse i så fall på det norske markedet? Gjør myndighetene noe for å fremskaffe alternativer?»

(Ø Winnem 2008)

http://www.duo.uio.no/publ/medisin/2008/87535/ProsjektxWinnem.pdf

Studier finner tidsrelatert assosiasjon mellom innføring av fostercellelinjer i vaksiner og autisme:

I 2010 ble det publisert en undersøkelse som mener å ha funnet en sammenheng mellom bruken av vaksiner laget på aborterte fosterceller og autisme. Man finner her at økningen av autisme innehar korrelasjon til innføringen disse typene vaksiner henholdsvis i årene 1981, 1988 og 1995.

http://www.lifenews.com/2010/04/21/nat-6272/

http://www.all.org/pdf/McDonaldPaul2010.pdf

H.V Ratajczak (2011) har også sett på sammenfall av autisme og innføring av nevnte vaksiner og mener det kan være en sammenheng. CBS New rapporterte dette i følge Dr J Mercola (10.07.2011):

“Ratajczak reports that about the same time vaccine makers took most thimerosal out of most vaccines (with the exception of flu shots which still widely contain thimerosal), they began making some vaccines using human tissue.

Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf

Etiske dilemma vedrørende bruk av fostervev i vaksineprodusjon:

De etiske dilemmaene ved denne formen for bruk av humant fostervev i vaksineproduksjon kan diskuteres i lys av flere forhold. At abortene var provoserte kan være et ankepunkt for enkelte. Hvorvidt det fantes intensjoner om eventuell bruk av vevet et et annen tematikk. Det foreligger også en rekke spørsmål relatert til informasjon- og samtykkeaspekter til de ulike partene og aktørene. Noen vil ønske å se på nytten i form av forhindring av sykdom og død. Andre velger å vektlegge grunnleggende etiske prinsipper som hindrer et liv i å skulle kunne ansees som et redskap for et annet liv. Uavhengig av hvorledes man betrakter disse forhold, vil det grunnleggende etiske premisset befatte seg med hvorvidt man har kjennskap til at disse forholdene eksisterer. Dersom man ikke kjenner til tematikken har man heller ingen forutsetning for å foreta et etisk fundert valg. Således blir mangel på informasjon å anse som det mest grunnleggende etiske dilemmaet for pasientene i en praktisk kontekst.

Juridiske aspekter vedrørende pasientinformasjon:

Pasientene, i dette tilfellet deres foresatte har en juridisk forankret rett til å motta informasjon om medikamentene og behandlingen de mottar. På bakgrunn av at vaksinering er en planlagt medisinsk intervensjon bør det være rom for at pasientene mottar noe mer fullstendig informasjon enn det de gjør i dag. Helsepersonell er også pliktet til å gi informasjon samt inneha relevant kunnskap om legemidlene de administrerer. På bakgrunn av at temaet;» bruken av føtale humane diploide celler i medisinen» gjentatte ganger har vært oppe til politisk, etisk og juridisk debatt er det å anta at temaet innehar såpass kontroversielle valører at de på ingen måte bør være unndratt aspekter av pasientinformasjon. Dersom det i tillegg stemmer at de opprinnelige abortene har vært relatert til psykiatrisk sykdom kan man naturlig nok stille seg spørrende til aspekter av samtykkekompetanse som et supplerende forhold av juridisk art.

(Pasientrettighetsloven kap 3 & 4, Helsepersonelloven kap 5)

Mangelfull helseforskningslov vedrørende bruk av vev fra aborterte foster i vaksineproduksjon:

Andre intrikate spørsmål kan reises på bakgrunn av at vi forsatt i 2012 besitter et lovverk som unnlater å definere samt omtale humane cellelinjer eksplisitt. I et tidslinje perspektiv må man ta høyde for at bruken av slike cellelinjer både i vaksiner så vel som generell forskning gjorde sin entre allerede på 50 tallet, den gang i form av HeLa cellelinjen. Forøvrig hentet fra en donor som som aldri samtykket i at hennes livmorhalskreftceller skulle foreviges i medisinske laboratorier verden over. Tematikken er således ikke av nyere dato. Man kan anta at bruken av aborterte menneskefosterceller fremmer vel så mange etiske kontroverser:

«Humane celler benyttes ofte i medisinsk behandling og biomedisinsk forskning. I forskningssammenheng er det oftest udødeliggjorte celler som brukes. Helseforskningsloven regulerer bruk av humant biologisk materiale til forskning, men cellelinjer er ikke eksplisitt omtalt i loven eller i forarbeidene.»

http://tidsskriftet.no/article/2224389


Advertisements

3 kommentar

  1. Hei!
    Fint at noen har hatt glede av oppgaven jeg skrev om et veldig viktig, men lite belyst tema. Til opplysning ble den skrevet i 08, ikke i 03 som det står i innlegget over.
    Øystein Winnem

    • Takk for tilbakemelding, en svært viktig tematikk på mange etiske plan. Satte stor pris på å lese oppgaven din som gir en nyansert og grundig belysning av temaet.

  2. […] 4. At noen cellelinjer og virusstammer i vaksiner kommer fra aborterte fostere er skremmende og føles dobbelmoralsk, og jeg tror de færreste, både foreldre og helsepersonell, er klar over dette. Men, hvis man setter seg inn i hvordan dette er foregått så er det ikke så ille som det høres ut. Vaksinene mot røde hunder, vannkopper, hepatitt A og rabies stammer fra cellelinjer fra to barn som ble abortert på 1960-tallet på psykiatrisk grunnlag. Virusstammen til røde hunder kommer fra et foster som ble abortert på grunn av fosterskader da moren hadde røde hunder. Det finnes en rekke informasjon om dette, og linkene er samlet hos Ny Injeksjon her. […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: